ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Heeft Karakter gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar desondanks mee instemt dmv mail, mondeling of anderszins, dan heeft heeft karakter een aanvang met de uitvoering van de opdracht gemaakt en zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Verstrekken van gegevens e.d. 

De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Heeft Karakter mogelijk te maken, met in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.2 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Heeft Karakter, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Heeft Karakter zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.3 Termijn van levering

Een door Heeft Karakter opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Heeft Karakter is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/ haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.4 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Heeft Karakter.

2.5 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Heeft Karakter te worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht- toe aan Heeft Karakter. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Heeft Karakter daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Heeft Karakter te alle tijde gerechtigd om zijn/ haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Heeft Karakter openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Heeft Karakter

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Heeft Karakter tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina’s, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van Heeft Karakter. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens Heeft Karakter aanspraak maken op afgifte of levering van de door Heeft Karakter ontworpen/ gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Heeft Karakter, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Heeft Karakter bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Heeft Karakter niet gerechtigd de website of het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Heeft Karakter, veranderingen in de voorlopige of definitieven ontwerpen of in de code van de webpagina’s aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie

Heeft Karakter heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Heeft Karakter voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Heeft Karakter door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Heeft Karakter gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Heeft Karakter na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op IBAN

NL11RABO0154108995. Indien na het verstrijken van deze termijn door Heeft Karakter nog geen (volledige) betaling is ontvangen,

is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Heeft Karakter gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdracht-gever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.

 

6.2 Periodieke betalingen

Heeft Karakter heeft het recht het honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Heeft Karakter verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Heeft Karakter  heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door de opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door Heeft Karakter wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Heeft Karakter redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.

7.3 Faillissement

Zowel Heeft Karakter als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

7.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5 Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Heeft Karakter bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Heeft Karakter of door Heeft Karakter bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.2 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Heeft Karakter voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Heeft Karakter is niet aansprakelijk voor (schade door):

 • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld
 • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen
 • Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst/ gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 • Fouten in het ontwerp of de tekst/ gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest
 • Taalkundige, tekstuele/ of grammaticale fouten.
 • De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken/ aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver
 • Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door Heeft Karakter  geleverde website te kunnen plaatsen
 • Het maken van back-ups van de website
 • Het onderhouden van de website
 • Het beveiligen van de website

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Heeft Karakter, is de aansprakelijkheid van Heeft Karakter voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Heeft Karakter  niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Heeft Karakter jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Heeft Karakter  gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk

te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden

afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Heeft Karakter en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden Heeft Karakter Versie 1 – 2020

Algemene Voorwaarden downloaden

Wil je liever de algemene voorwaarden in PDF downloaden? Klik dan hieronder op de button.